Om Crowdproject.se

Global Crowdproject AB driftar Crowdproject.se som driver en plattform för crowdfunding där Investerare/Långivare och Projektägare/Låntagare möts och tillhandahåller via Plattformen en förmedlingstjänst som möjliggör en enkel och effektiv process för båda parter (”Investerare/Långivare och Projektägare/Låntagare”) att ingå Avtal/Låneavtal.

Investerare/Långivare bestående av fysiska och juridiska personer som via elektronisk registrering på Plattformen har anmält sitt intresse för Investeringar/Lån i projekt som finns tillgängliga på Plattformen och i övrigt godkänt Användarvillkoren. 

Genom att registrera sig på Plattformen kan Investeraren/Långivaren i inloggat läge reservera andelar för specifika projekt. Denna reservation av andelar anses som en intresseanmälan och är inte bindande. Investeraren/Långivaren som reserverat andelar erhåller därefter ett Avtal/Låneavtal som fullföljs genom en elektronisk underskrift via BankID. I samband med underskriften uppstår en juridisk bindning mellan parterna Investeraren/Långivaren och Projektägaren/Låntagaren.

Crowdproject.se är en länk mellan Investeraren/Långivaren som har kapital att Investera/Låna ut och Projektägaren/Låntagaren som är i behov av finansiering. 
Användaren (betydande både Investeraren/Långivaren och Projektägaren/Låntagaren)
ska vara medveten om att Crowdproject.se, direkt eller indirekt, via Plattformen inte lämnar några råd eller rekommendationer gällande Investeringar eller Lån och tar inget ansvar för dessa. Crowdproject.se hanterar heller inget kapital och tar inte emot några betalningar. Användaren är ansvarig om att fatta beslut när det gäller, för Investeraren/Långivaren att Investera/Låna ut pengar via tjänsten samt för Projektägaren/Låntagaren att Låna pengar via tjänsten.

 

Allmänna Villkor

Genom att du registrerar dig på Plattformen godkänner du Användarvillkoren för Crowdproject.se och anses som en registrerad medlem på Plattformen till dess att medlemskapet upphör eller avslutas. Du bekräftar därmed att du är införstådd med att:

Du är intresserad av de projekt som presenteras på Plattformen samt att du gett ditt godkännande om att ta emot information och nyhetsbrev via den mail du angivit vid registrering.

Om fysisk person är du minst 18 år gammal och godkänner Användarvillkorens samtliga innehåll i dess helhet. Du är europeisk medborgare och har ett bankkonto registrerat inom Europa i Investeraren/Långivaren namn. Du åtar dig att lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter vid registrering samt vid reservation av andelar och att du gör en förändring av dessa om så skulle ske. Investeraren/Långivaren agerar enbart för sig själv och Investeraren/Långivaren vet ursprunget på det kapital som placeras.

Om du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att företräda företaget eller har behörighet att företräda Investeraren/Långivaren och att du har företagets eller den juridiska personens medgivande samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga innehåll i dess helhet. Investeraren/Långivaren är inte försatt i konkurs och har säte inom Europa samt har ett bankkonto registrerat inom EU i Investeraren/Långivaren namn. Du åtar dig att lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter vid registrering samt vid reservation av andelar och att du gör en förändring av dessa om så skulle ske. Investeraren/Långivaren agerar enbart för sig själv och Investeraren/Långivaren vet ursprunget på det kapital som placeras.
 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Crowdproject.se följer lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att följa denna lag behöver Crowdproject.se ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt.
Investeraren/Långivaren förpliktigar därmed att helt sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som skall fyllas i efter det att andelar reserverats i projekt via Plattformen. En identitetskontroll av Investeraren/Långivaren sker innan Investering/Lån fullföljs genom elektronisk signatur i Egreement som undertecknas med BankID.

 

Personuppgifter grundläggande

I detta stycke defineras ”vi” i bemärkelse av Crowdproject.se samt ”du” i bemärkelse av Investeraren.

Vi behandlar de personuppgifter som du anger vid registrering på Plattformen samt personuppgifter som du anger vid fullföljande av investering. Vi behandlar även andra uppgifter som när du varit i kontakt med oss eller hur du navigerar på Plattformen, du kan läsa mer om detta under Cookies.

  • Du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att
  • du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller av våra samarbetspartner
  • marknadsföra Plattformen och våra samarbetspartner, produkter och tjänster
  • utveckla och förbättra en användarvänlig Plattform, produkter och tjänster
  • utvärdera hur Plattformen används samt säkerställa att Plattformen är teknisk funktionsduglig
  • vara underlag vid marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling
  • föra statistik
  • fullgöra förpliktelser enligt lag

Du godkänner att våra samarbetspartner behandlar dina personuppgifter. Du kan högst en gång per år få kostnadsfri information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan be om ändring, radering eller blockering av felaktiga personuppgifter. Kontakta oss på info@crowdproject.se (glöm inte ange den email adress du använde när du registrerade dig).

Du samtycker till att vi eller våra samarbetspartner riktar direkt marknadsföring till dig via email eller på annat sätt. Du kan välja att tacka nej till direkt marknadsföring genom att kontakta oss på info@crowdproject.se.

För att få en mer fördjupad förståelse om hur vi behandlar och använder dina personuppgifter kan du läsa mer i avsnittet som följer nedan.
 

Personuppgifter fördjupning

Crowdproject.se behandlar Investerarens personuppgifter och andra uppgifter som anges vid registrering, information om användandet av Plattformen, fullföljande av investeringar eller i kontakt med Crowdproject.se.

Investeraren godkänner att Crowdproject.se behandlar personuppgifter i syfte att (i) Investeraren ska erhålla relevant information och erbjudanden från Crowdproject.se och av Crowdproject.se utvalda samarbetspartner (ii) administrera, tillhandahålla och utveckla Plattformen samt de tjänster som dessa erbjuder eller kan komma att erbjuda i framtid (iii) marknadsföra Crowdproject.se och Crowdproject.se samarbetspartner, produkter och tjänster samt för att informera om uppdateringar av Plattformen i sin helhet (iv) analysera Investerarens användning av Plattformen och fullföljda investeringar (v) säkerställa Plattformens tekniska funktionalitet, föra statistik, övervaka att Plattformen inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Crowdproject.se eller annans rättighet enligt Användarvillkoren (vi) utföra marknads- och kundanalyser (vii) utföra allmän affärs- och metodutveckling (viii) uppfylla sina åtaganden vad gäller motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism vilket inkluderar insamlande av information från kundkännedomformulär, genomförande av kontroller mot PEP-listor och EU´s och FN´s sanktionslistor etc (ix) uppfylla åtaganden vad gäller rapportering enligt FATCA samt (x) uppfylla andra skyldigheter enligt lag, förordningar, föreskrifter eller allmänna råd.

Investeraren godkänner att Crowdproject.se utvalda samarbetspartner behandlar Investerarens personuppgifter. Investeraren har rätt att högst en gång om året erhålla information om hur Crowdproject.se behandlar uppgifter om Investeraren. Begäran ska göras skriftligen och Investeraren ska inte debiteras av någon kostnad. Investeraren har även rätt att begära ändring, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Investerare önskar använda någon av dessa rättigheter ska Investeraren kontakta Crowdproject.se på info@crowdproject.se och ange den email adress som användes vid registrering.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Crowdproject.se eller Crowdproject.se samarbetspartner riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren via email eller på annat sätt. Investeraren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Investeraren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Crowdproject.se på info@crowdproject.se.

För att uppfylla sina åtagande enligt dessa Användarvillkor har Crowdproject.se rätt att lämna ut information om Investerare till andra Investerare, myndigheter som Skatteverket samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till Crowdproject.se som kan komma att behandla personuppgifter för Crowdproject.se räkning. 

Investeraren samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

Global Crowdproject AB, 559023-4406, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Plattformen och inom ramen för Crowdproject.se tjänster. Om du har några frågor eller önskar mer information kan du kontakta oss på info@crowdproject.se eller Global Crowdproject AB, Östergatan 20A, 211 25 Malmö.