Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Återbetalningsrisk

När man investerar via Lån utbetalas avkastningen genom återbetalning av
Lånet jämte Ränta. Det finns risker som kan komma att påverka
Projektägarens/Låntagarens verksamhet negativt och ingen garanti kan lämnas
att Projektägaren/Låntagaren genomför återbetalningen.
Investerarna/Långivarna är beroende av att Projektägaren/Låntagaren fullföljer
sina åtaganden genom att utföra återbetalningen.


Lägre återbetald totalavkastning

Om Projektägaren/Låntagaren slutför projektet i förtid återbetalas även Lånet
jämte Räntan tillbaka tidigare. Detta innebär att totalavkastningen blir lägre för
Investeraren/Långivaren jämfört med om projektet hade varit klart på
slutdagen.


Förlängd löptidsrisk

Det finns risk att Projektägarens/Låntagarens projekt blir fördröjt vilket innebär
att Investerarens/Långivarens placerade kapital återbetalas senare, men inom
angiven tidsfrist vid försening.


Statlig insättningsgaranti

Lånen skyddas inte av den statliga insättningsgarantin eller annan garanti än vad
som står skrivet i skuldebrevet som är anslutet till Lånet.


Ränterisk

Räntekostnader kan påverka Projektägarens/Låntagarens finansiella situation
och avkastningsmöjligheter genom att marknadens räntenivåer påverkas av
utvecklingen på den finansiella marknaden.


Kundkreditrisk

Om kunderna till ett projekt, av någon anledning, inte betalar inom angiven tid
kan detta påverka Projektägarens/Låntagarens möjlighet att fullfölja sina
förpliktelser gentemot Investerarna/Långivarna.


Kreditrisk

Kan inträffa om en Projektägares/Låntagares kreditvärdighet skulle försämras
och då inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Investeraren/Långivaren.


Konkurs

När en Projektägare/Låntagare inte längre kan hantera sina skyldigheter kan
denne komma att gå i konkurs. Då är det säkerheten för projektet som styr vad
Investerarna/Långivarna kan få tillbaka av placerat kapital. En säkerhet är ingen

garanti för full återbetalning men ger en större sannolikhet att delar eller hela
det placerade kapitalet återbetalas.


Marknadsrisk

Eftersom marknadskurserna går upp och ner kan det påverka
värdeförändringen i en placering.


Valutarisk

Projektägarens/Låntagarens finansiella situation och resultat kan påverkas av
variation i valutors växelkurser om Projektägaren/Låntagaren även har
verksamhet i andra länder eller jobbar tillsammans med en part som har
verksamhet i andra länder.